Uplatnění absolventů

Hotelnictví a cestovní ruch

Obor vzdělání je dobrou volbou pro ty, kteří by se rádi stali odborníky v různých činnostech souvisejících s hotelovým provozem, zajímají se o cestování, rádi se setkávají a komunikují s novými lidmi.

Absolventi tohoto oboru se uplatní v oblasti turistického průmyslu a ve službách spojených s cestovním ruchem. Pracují v informačních turistických centrech, cestovních kancelářích, lázeňských střediscích i agenturách připravujících náplň volného času turistů.

Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích, ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu. Vykonávají odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele. Jsou schopni provádět činnosti, které souvisejí s provozem hotelových i turistických zařízení, připraví pro klienty zájezd se všemi náležitostmi.

Po absolvování oboru mají možnost pokračovat ve studiu na (např. v oboru Management hotelnictví a lázeňství, Management destinace cestovního ruchu aj.) nebo na VOŠ.

 

Veřejnosprávní činnost

Absolventi působí na krajských úřadech, magistrátech, obecních úřadech, ministerstvech, úřadech práce, v advokátních, realitních i právních poradnách a v soudnictví.

Získané ekonomické a právní vzdělání jim umožňuje uplatnit se i v občanském sektoru, pracovat v celní správě, ve vzdělávacích firmách i v různých nadacích.

Uplatňují se zjm. jako referenti státní správy nebo referenti samosprávy. Zajišťují odborné činnosti nebo ucelené agendy, např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod.

Absolvent může dále studovat na (např. obor Veřejná správa) nebo na VOŠ.

 

Cukrář

Tento obor vzdělání je vhodný pro všechny žáky, kteří se v budoucnu chtějí uplatnit jako cukráři v hotelech, restauracích, kavárnách či cukrárnách a rádi tvoří vlastníma rukama chutné výrobky, při jejichž výrobě mohou využít i vlastní fantazii. Absolventi pracují také ve výrobnách i prodejnách cukrářských výrobků.

Po nezbytném zapracování jsou rovněž připraveni na podnikatelskou činnost.

Absolvent oboru je schopen zejména zpracovávat základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu cukrářských výrobků, vyrábět kompletní sortiment cukrářských výrobků, případně cukrovinkářských výrobků, včetně jejich dohotovování a zdobení, obsluhovat a provádět základní údržbu strojů, přístrojů a technického vybavení provozoven a vykovávat činnost související s prodejem cukrářských výrobků. Je schopen hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků podle norem. Absolvent oboru zná také chemické složení a vlastnosti surovin, způsob jejich správného uchovávání za účelem zachování jejich kvality.

Po vykonání závěrečné zkoušky se může ucházet o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem.

Dále může svou kvalifikaci prohlubovat v profesních kurzech a školeních.

 

Kuchař-číšník

Tento obor vzdělání je správnou volbou pro všechny, které baví vaření a dnes velmi populární moderní gastronomie, pro ty, kteří se zajímají o výživu a stolování a v budoucnu se chtějí uplatnit ve stravovacích provozech nebo si založit vlastní restauraci.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech.

Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství.

Absolvent zná technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování, posoudí jejich jakost a technickou využitelnost. Pracuje jako samostatný kuchař od přijetí surovin do skladu, jejich technologické úpravy až po expedici hotového výrobku. Pracuje jako samostatný číšník od přijetí objednávky až po její vyúčtování. Zná techniku jednoduché a složité obsluhy přiměřené prostředí a příležitosti, umí sestavovat nabídkové listy služeb a výrobků a realizovat jejich odbyt, provádět vyúčtování. Je připraven zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek, využívat technologická zařízení, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích.

Po vykonání závěrečné zkoušky se může ucházet o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy tříletých oborů s výučním listem.

Dále může svou kvalifikaci prohlubovat v profesních kurzech a školeních.

 

Podnikání

Obor je určen hlavně těm, kteří se v budoucnu chtějí věnovat vlastnímu podnikání a potřebují se naučit vše potřebné pro samostatného podnikatele.

Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

Absolvent je na konci studia schopen vypracovat vlastní podnikatelský projekt.

Po absolvování oboru má absolvent možnost pokračovat ve studiu na VŠ (např. v oboru Právo a podnikání, Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání, Podnikání a administrativa aj.) nebo na VOŠ.

Napište nám

Kontaktní informace

Telefon:702 024 213, 466 412 240
Email: sekretariat@labskaskola.cz
Website: labskaskola.cz

U Josefa 118,
530 09
Pardubice

Rychlé odkazy