Odborná praxe třídy 3. VS

Zadání náhradní formy odborné praxe oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost

Třída: 3. VS

Školní rok: 2019/2020

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou ČR, zejména s usnesením č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým byla zakázána osobní přítomnost žáků ve školách a které navázalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR proti šíření koronavirové nákazy, a následným vyhlášením nouzového stavu se uskuteční odborná praxe žáků oboru Veřejnosprávní činnost formou vypracování seminární práce.

Téma: Praxe na dálku.

Obsah seminární práce

  1. Žák/žákyně si vybere místo praxe, kde ji plánoval/plánovala uskutečnit  (je možné využít i praxi absolvovanou ve 2. ročníku).
  2. Popíše svoje motivy k výběru dané instituce, orgánu státní správy nebo samosprávy, úřadu, organizace nebo firmy.
  3. V případě výběru instituce, úřadu nebo orgánu státní správy nebo samosprávy bude práce obsahovat historii, související legislativu, organizaci, činnost a další.
  4. V případě výběru organizace nebo firmy bude práce obsahovat vznik, organizaci, činnost, financování a další.
  5. Práce bude obsahovat i představy žáka o tom, co by si chtěl žák na praxi vyzkoušet apod. V případě, že si žák vybral místo praxe z druhého ročníku, bude práce obsahovat i popis činností, které na praxi plnil.
  6. Na konci práce bude uveden seznam zdrojů a přílohy.

Minimální rozsah práce:  3 strany.

Seminární práce bude odevzdána elektronicky v jednom dokumentu Mgr. Zuzaně Erlebachové do 5 pracovních dnů od ukončení odborné praxe.

Konkrétní termín konání odborné praxe bude určen a následně individuálně sdělen žákům prostřednictví školní pošty. Termín bude také zveřejněn na webových stránkách školy.

V Pardubicích 28. dubna 2020

Ing. Radmila Kozohorská, ředitelka školy