Odborná praxe třídy 1. HŠ

Zadání náhradní formy odborné praxe oboru vzdělání Hotelnictví

Třída: 1. HŠ

Školní rok: 2019/2020

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou ČR, zejména s usnesením č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým byla zakázána osobní přítomnost žáků ve školách a které navázalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR proti šíření koronavirové nákazy, a následným vyhlášením nouzového stavu se uskuteční odborná praxe žáků oboru Hotelnictví z vyučovacího předmětu Technologie přípravy pokrmů formou seminární práce.

Téma: Významné dny naší republiky.

Obsah seminární práce

  1. Úvod – proč jste se zaměřil/a na konkrétní téma.
  2. Charakteristika zvolené příležitosti s ohledem na využití v gastronomii.     
  3. Návrh slavnostního menu.
  4. Charakteristika všech pokrmů slavnostního menu, normování na 4 porce, kalkulace, technologické postupy.

Formální náležitosti seminární práce

1. Seminární práci zpracujte v elektronické podobě, použijte typ písma Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5.

2. Práci opatřete titulním listem, který bude obsahovat tyto údaje:

  • téma
  • název školy
  • kód a název oboru vzdělání
  • třída
  • školní rok
  • jméno a příjmení žáka

3. Druhou stranou dokumentu bude obsah (uveďte názvy kapitol, stránkování).

4. Na konec seminární práce zařaďte seznam použitých zdrojů informací (odborná literatura, normy, internetové zdroje).

Rozsah práce: min. 10 stran textu, text je možné doplnit obrázky, fotografiemi.

Seminární práce bude odevzdána jako jeden soubor v elektronické podobě do 5 pracovních dnů po uskutečnění odborné praxe Bc. Janě Šimečkové (jana.simeckova@labskaskola.cz).

Konkrétní termín konání odborné praxe bude určen a následně individuálně sdělen žákům prostřednictvím školní pošty. Termín bude také zveřejněn na webových stránkách školy.

V Pardubicích 15. 5. 2020

Ing. Radmila Kozohorská

ředitelka školy